Ga op zoek naar oplossingen

Op alle velden doen zich (ernstige) maatschappelijke problemen voor die (dringend) om duurzame oplossingen vragen. Dat wil zeggen: oplossingen die oog hebben voor de samenhangen tussen de ecologische, sociaal-culturele en economische problemen. Oplossingen ook die niet enkel rekening houden met de belangen van huidige generaties, maar evenzo met die van volgende generaties. En tenslotte oplossingen die niet alleen recht doen aan de belangen van de welvarende delen van de wereld, maar vooral ook aan die van de minder welvarende delen.

Voor het dichterbij brengen van het ideaal van een duurzame samenleving zijn geen standaardoplossingen beschikbaar. Het ideaal daagt juist uit steeds weer op zoek te gaan naar oplossingen die het evenwicht bewaren tussen nu en later, hier en elders in de wereld én tussen people, planet en profit. Dit is een complexe opgave die tijd en aandacht vraagt.

Ontdek de duurzaame thema’s waar jij je het meest bij betrokken voelt.